2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.  คู่มือนักเรียน