O40 :  การขับเคลื่อนจริยธรรม

040-2แนวปฏิบัติ Do s and Don_tsพฤติกรรมทางจริยธรรมฯ.docx
o 40-3การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ.docx
040-1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม (1).docx

O1 O2   O3    O4    O5    O6    O7   08    09    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    O20    O21    O22    O23   
O24    O25    O26    O27    O28    O29    O30    O31    O32    O33    O34    O35    O36    O37    O38    O39    O40    O41    O42    O43