ข้อมูลบุคลากร

272
นักเรียน

1 คน
ผู้บริหาร

13 คน
ข้าราชการครู

1 คน
พี่เลี้ยงเด็ก

1 คน
ธุรการ

1 คน
นักการภารโรง

2 คน
แม่ครัว

1 คน
พนักงาน CP

ปฏิบัติการสอนประจำวิชา

กิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

Active Learning

กิจกรรม PLC

การนิเทศการสอน

พันธกิจของโรงเรียน

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของ ความปลอดภัยอย่างรอบด้าน 

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.พัฒนานาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

4.สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้    สู่วิถีพอเพียง

อัตลักษณ์

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ข่าว กิจกรรม
ปีการศึกษา 2566

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์

ถาม - ตอบ
พอใจเว็บไซต์

รับฟังความเห็น
ความพึงพอใจ

ช่องทาง
การร้องเรียน