โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มงานภายใน

ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ประถมศึกษา 

นางจารุวรรณ  นิธิธนานันต์       ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวรจเรศ  ฤทธิมนตรี            ตำแหน่ง ครูชำนาญการ        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวณิชกานต์  จีรัตน์             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวพีรพรรณ  นาวา              ตำแหน่ง ครู                  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ปฐมวัย   

นางสาวจันทร์จิรา  กลีบจำปา  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ          หัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวจิราภรณ์  มงคลคลี              ตำแหน่ง ครูชำนาญการ        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวธนภรณ์  ปินใจ               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย           ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

ฝ่ายงานบริหารงาน งบประมาณ  

นายสมศักดิ์  ทรายแก่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายงาน

นางสร้อยทิพย์  อารี  ตำแหน่ง ครู                  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางศุภลักษณ์  นันต๊ะ ตำแหน่ง ครู                      ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวธนภรณ์  ปินใจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน


ฝ่ายงานบริหารงาน านบุคคล 

นายอภิลักษณ์  องอาจ          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าฝ่ายงาน

นางจารุวรรณ  นิธิธนานันต์         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายสมศักดิ์  ทรายแก่น         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวจันทร์จิรา  กลีบจำปา      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวปุณณพัฒน์  ธนเดโชเดช   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน


ฝ่ายงานบริหารงาน ทั่วไป 

นางสาวจิราภรณ์  มงคลคลี      ตำแหน่ง ครูชำนาญการ             หัวหน้าฝ่ายงาน

นายอภิลักษณ์  องอาจ          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายสมศักดิ์  ทรายแก่น         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางจารุวรรณ  นิธิธนานันต์         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวณหทัย  ธาดากุลวิจิตร     ตำแหน่ง ครู                      ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวปุณณพัฒน์  ธนเดโชเดช   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายพิเชษฐศักดิ์  คำวัง          ตำแหน่ง นักการภารโรง        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายอาใหญ่  แซ่ลี              ตำแหน่ง พนักงานพิเศษCP     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายพงศธร  ใชยศิลป์            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

ฝ่ายงานบริหารงาน กิจการนักเรียน

นางสร้อยทิพย์   อารี                ตำแหน่ง ครู                        หัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวปุณณพัฒน์  ธนเดโชเดช   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย           ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายสมศักดิ์  ทรายแก่น         ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายอภิลักษณ์  องอาจ          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

 นายพงศธร  ใชยศิลป์            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นายอาใหญ่  แซ่ลี                    ตำแหน่ง พนักงานพิเศษ CP   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน

นางสาวระพีพรรณ  นาวา          ตำแหน่ง ครู                  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงาน