ผู้บริหารสถานศึกษา

นายธเนษฐ  ธรรมตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3