คณะกรรมการสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา63.pdf

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านปางสา 

1.นายชัชวาล หลียา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2.นายสุเทพ ดวงพรมหาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3.นายอาเบ แซ่หลั่ง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

4.นายอภิลักษณ์ องอาจ ผู้แทนครู กรรมการ

5.นางพิมพ์ลภัส เบียะผะ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

6.นายมนตรี แซ่จ๋าว กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

7.นายเกาฟู แช่ว่าง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

8.นายอาฉ่า เบทู ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

9.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา กรรมการและเลขานุการ