ข้อมูลนักเรียน

272 คน
นักเรียนทั้งหมด

141 คน
นักเรียนชาย

131คน
นักเรียนหญิง

ชั้นเรียน

อนุบาล
ปีที่ 1

11 คน
ชาย

7 คน
หญิง

22 คน
รวม

อนุบาล
ปีที่ 2

9 คน
ชาย

11 คน
หญิง

20 คน
รวม

อนุบาล
ปีที่ 3

12 คน
ชาย

7 คน
หญิง

19 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 1

21 คน
ชาย

12
หญิง

33 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 2

11 คน
ชาย

18
หญิง

29 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 3/1

14 คน
ชาย

10
หญิง

24 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 3/2

9 คน
ชาย

14
หญิง

23 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 4

16 คน
ชาย

16
หญิง

32 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 5/1

13 คน
ชาย

9
หญิง

22 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 5/2

12 คน
ชาย

14
หญิง

26 คน
รวม

ประถมศึกษา
ปีที่ 6

13 คน
ชาย

13
หญิง

26 คน
รวม