ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

หัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120330

รหัส Smis 8 หลัก : 57030030

รหัส Obec 6 หลัก : 120330

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางสา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangsa

ที่อยู่ : หมู่ที่  17  บ้านบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/12/2543

อีเมล์ : pangsa.school@gmail.com

เว็บไซต์ : Pangsaschool.org

Facebook : www.facebook.com/pangsa.school

กลุ่มโรงเรียน : กลุ่มพัฒนาการศึกษาป่าตึง

อปท. : ป่าตึง

ประวัติสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านปางสา ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 17 บ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบ้านปางสาเดิมจากหน่วยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา นางเตือนใจ ดีเทศน์  เป็นครูผู้สอนให้กับชาวบ้านปางสาและหมู่บ้านบริวารที่ขึ้นการปกครองของบ้านปางสา  พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านปางสา ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้หมู่บ้านปรับปรุงอาคารเรียนมุงหญ้าคาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และชาวบ้านปางสาได้ร่วมกันสร้างส้วมขนาด 2 ที่นั่งอีก 1 หลัง

ต่อมาราษฎรมีความประสงค์ที่จะเปิดสอนเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ  จึงได้ยื่นเรื่องร้องขอจัดตั้งต่อสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน โดยทางราษฎรได้เตรียม สถานที่ อาคารเรียน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย

พ.ศ. 2536 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและพิจารณารายละเอียดในข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนบ้านปางสา  สาขาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ต่อมาคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้มีมติประกาศให้จัดตั้ง “โรงเรียนบ้านปางสา” เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2536 

พ.ศ.2537 วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537  ทางโรงเรียนได้เริ่มเปิดทำการสอนโดยเริ่มสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทั้งสองชั้นเรียนร่วมกันในอาคารพระราชทาน มีข้าราชการครูมาปฏิบัติการ 2 คน มี นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ทำหน้าที่ปฏิบัติการแทนอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนประจำสาขาบ้านปางสาและนายจำนง พันลาว

พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปจ.ชร.101/37 ราคา 242,600 บาท จำนวน 1 หลังและสร้างส้วมขนาด 2 ที่นั่ง แบบ สปจ.ชร.601/27 ราคา 28,000 บาท จำนวน 1 หลังพร้อมทั้งราษฎรได้สร้างเสาธงและ ถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ จำนวน 2 ถัง บริจาคให้กับโรงเรียน                   

พ.ศ. 2538 ราษฎรในหมู่บ้านได้ก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน 1 ที่และสร้างส้วมขนาด 2 ที่นั่ง บริจาคให้กับโรงเรียนคิดเป็นมูลค่า  8,500 บาท

พ.ศ. 2543 ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนบ้านปางสา กลุ่มโรงเรียนป่าตึง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

พ.ศ.2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 285/2544 ลงวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544  แต่งตั้ง  นายบุญทา กาบุญค้ำ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่คำน้ำลัด  ไปช่วยราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน ในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2544 และทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  มีคำสั่งที่ 746/2544  ลงวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2544 แต่งตั้งนายบุญทา กาบุญค้ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปางสา ตำแหน่งเลขที่ 1322 ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2544

พ.ศ.2546  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  แต่งตั้ง นายบุญทา  กาบุญค้ำ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปางสา  ลงวันที่  1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2546 บริษัท การบินไทย จำกัด สร้างอาคารเรียนแบบสร้างเอง จำนวน 3 ห้องเรียน ชื่ออาคารเอื้องฟ้า งบประมาณ 150,000 บาท กลุ่มอาสาพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว.ข.จักรพงษภูวนารถ สร้างอาคารพยาบาล  1 หลัง งบประมาณ 30,000 บาท

พ.ศ.2547 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  แต่งตั้ง นายบุญทา  กาบุญค้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา   ลงวันที่  1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2547  

พ.ศ.2550  Mr.Roscoes and Jan Turner  บริจาคเงินก่อสร้างห้องสมุดแบบสร้างเอง  “JAN  TURNER  LIBRARY  2007” งบประมาณ 300,000 บาท      

พ.ศ.2556 คุณปรีดา คุณลดาวัลย์ รวมเมฆและคณะบริจาคเงินก่อสร้างอาคาร “ปรีดา ลดาวัลย์รวมเมฆ” งบประมาณ 2,000,000 บาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  มีคำสั่งที่ 259/2556  ลงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ให้นายบุญทา กาบุญค้ำ ไปรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข และให้นายชูกิจ จี๋มะลิ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา และมีคำสั่งที่ 654/2556 ลงวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 ให้นายชูกิจ จี๋มะลิ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสาตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 และกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555  “สถานศึกษาพอเพียง” ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556                       

พ.ศ.2558 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ประเมินโรงเรียนตามโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2557- 2559” สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ด้วยการพัฒนาสมอง (BBL) ระดับปฐมวัย

งบประมาณปี 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปจ.ชร.101/37 งบประมาณ 96,000 บาท  และงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 125,000 บาท  

คุณอาเปายิว แซ่จัง  คุณเกริกไก แซ่จัง บริจาคเงินจำนวน  350,000 บาท และรายได้จากการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าปางสาคืนสู่เหย้า จำนวน 50,000 บาท รายได้จากทอดผ้าป่าศิษย์เก่าปางสากรุงเทพ-เชียงราย โดย นายจีรพรรณ หลี่จา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางสา คุณปิยะนันท์  หลี่จา จำนวน  135,000 บาท นายสมศักดิ์  คณาคำ นายอำเภอแม่จัน บริจาค 20,000 บาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 150,000 บาท  รวมเงินบริจาคก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปางสารวมใจ (อาเปา-อาไก) ทั้งสิ้น 705,000 บาท

พ.ศ.2559 งบประมาณปี 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  จำนวน 200,000 บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปรีดา ลดาวัลย์  รวมเมฆ  จำนวน  150,000 บาท

งบประมาณปี  2560  งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนอประสงค์แบบสร้างเองอาคารเรียนแบบสร้างเอง จำนวน 990,000 บาท และบ้านพักครูแบบ 205/26 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  723,400 บาท  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 มีคำสั่งที่ 419/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ให้นายชูกิจ จี๋มะลิ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 มีคำสั่งที่ 470/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ให้ นายธเนษฐ ธรรมตา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559  ถึงปัจจุบัน

12 พฤศจิกายน 2562 คณะของวิทยาลัยเทิคนิคเพชรบุรี สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2 ปี 2529บริจาคเงินก่อสร้างป้ายโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการประสานงานของ ครูอภิลักษณ์  องอาจ

พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม (ปรับปรุงหลังคาห้องสมุดและหลังคาห้องกิจการนักเรียน) จำนวน 210,000 บาท

พ.ศ. 2565 โรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียน แบบ สปช. 103/2561 จำนวนเงิน 2,550,000 บาท 


สีประจำโรงเรียน แสด - ขาว

สีแสด เป็นสีผสมระหว่างแดงกับเหลือง ในทางโหราศาสตร์สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับครูและอาจารย์  เป็นสีที่ผสมผสานของหยินและหยาง หมายถึง ความสมดุล ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ ยามเช้ายามเย็น คือมีความเป็นกลาง สื่อถึงความห่วงใย เอาใจใส่ ความจริงใจ และมิตรภาพ

สีขาว เป็นสีที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ จินตนาการที่ไร้ขอบเขต ไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดถูก เป็นสีที่กำลังรอการเติมสีสันลงไป

โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สืบสานงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทัน เทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 


สร้างคนดีสู่สังคม 

สืบสานงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างคนดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ติดต่อ 099-2433688
อีเมลล์  Pangsa.school@gmail.com

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านปางสา
เลขที่ตั้ง  222 หมู่ 17 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110